Top

Polityka prywatności


Polityka prywatności serwisu www.centrumtworczosci.pl Administratora – Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka

Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Usługobiorców, a więc każdej osoby korzystającej z serwisu www.centrumtworczosci.pl, zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron, administrowanego przez fundację Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka z siedzibą przy ul. Kuźniczej 29a we Wrocławiu (50–138) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000118537, numer NIP: 8971679168, REGON: 932817461, zwanej dalej także „Administratorem”.

Niniejsza polityka prywatności określa obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Usługobiorcach a także ma na celu zapewnienie ochrony prywatności osób korzystających z Serwisu na najwyższym poziomie, nie niższym niż w sposób odpowiadający standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019, poz. 123), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) (dalej: RODO), w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1000) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2019, poz. 2460 z późn. zm.).

Administrator informuje, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające osobom korzystającym z Serwisu na bezpośrednie przełączenie do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności i nie ma wpływu na politykę prywatności prowadzoną przez administratorów tych stron internetowych oraz wykorzystywania plików cookies. Administrator rekomenduje zapoznanie się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności i plików cookies przed skorzystaniem z innych stron internetowych. W razie braku polityki prywatności i plików cookies rekomendowane jest skontaktowanie się z podmiotem odpowiedzialnym za redakcję danej strony internetowej celem uzyskania informacji na ten temat.

 1. Dane Administratora danych osobowych:

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest fundacja Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka z siedzibą przy ul. Kuźniczej 29a we Wrocławiu (50–138) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000118537, numer NIP: 8971679168, REGON: 932817461.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adres: e‑mail: biuro@centrumtworczosci.plkoordynator@centrumtworczosci.pl, nr tel.: 71 341 80 02. 

 1. Cele i podstawy przetwarzanych danych osobowych:

W celu świadczenia na Państwa rzecz usług, określonych w regulaminach dotyczących warunków zakupu i rezerwacji biletów, regulaminach uczestnictwa w warsztatach artystycznych oraz Serwisu, w tym usługi Newsletter, Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celach określonych poniżej, zawsze zgodnie z prawem i jedynie w zakresie niezbędnym.
Poniżej wskazujemy wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych.
W celu wykonania umowy sprzedaży oraz rezerwacji biletów przetwarzamy takie dane osobowe, jak imię i nazwisko, adres e‑mail, adres, ewentualnie numer rachunku bankowego (jeżeli zamówienie zostało opłacone przelewem).
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

W celu wykonania umowy uczestnictwa w warsztatach artystycznych przetwarzamy takie dane osobowe, jak imię i nazwisko, adres e‑mail, adres, ewentualnie numer rachunku bankowego (jeżeli zamówienie zostało opłacone przelewem).
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody przez osobę, której dane są przetwarzane lub na podstawie zgody, którą wyraziła lub zaaprobowała osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, tj. w związku z art. 8 ust. 1 RODO oraz art. 6 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy następujące dane osobowe, jak imię i nazwisko (jeżeli zostaną podane), adres e‑mail, ewentualnie adres zamieszkania (jeżeli zostanie podany jako adres, na który należy wysłać odpowiedź na reklamację), ewentualnie numer rachunku bankowego (jeżeli na skutek złożonej reklamacji ma nastąpić zwrot pieniędzy).
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. W przypadku podania przez Pana/Panią również nazwiska, uznajemy, że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie również Pana/Pani nazwiska — wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
W celu przesyłania powiadomień e‑mail w ramach świadczonej usługi Newsletter przetwarzamy takie dane osobowe, jak adres e‑mail.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywani dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak imię i nazwisko, firma, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer NIP, numer zamówienia.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa.
W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe jak imię i adres e‑mail z uwagi na nałożone przez RODO obowiązki informacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa.
W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe jak imię i nazwisko, lub ewentualnie firmę, adres zamieszkania, numer NIP, adres e‑mail, IP.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes, którym w tym przypadku jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym Usługobiorców i osób trzecich.
W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane jak imię i nazwisko, adres e‑mail, numer zamówienia na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes, którym w tym przypadku jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda.
W celu analitycznym dotyczącym badania i analizowania aktywności w Serwisie przetwarzamy takie dane jak data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony.
W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe jak adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym, które są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu z Serwisu.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

 1. Prawo wycofania zgody:

Jeżeli przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, wówczas w każdej chwili, według własnego uznania, może Pan/Pani tę zgodę cofnąć.
Jednakże, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych przed momentem jej cofnięcia było dokonywane w sposób sprzeczny z prawem. Do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, a odwołanie wyrażonej zgody nie ma wpływu na legalność dokonanego przetwarzania.

 1. Obowiązek podania danych osobowych:

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu złożenia i realizacji usługi Newsletter lub też w celu dokonania rezerwacji lub zakupu biletów.
Bez podania danych takich jak adres e‑mail nie jesteśmy w stanie realizować usługi Newsletter oraz rezerwacji lub umowy sprzedaży biletów. Bez podania danych wymaganych przez prawo podatkowe nie jest możliwym wystawienie faktury za dokonaną sprzedaż. Bez podania numeru telefonu nie będziemy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.

 1. Odbiorcy danych osobowych:

W świadczeniu na Państwa rzecz usług korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. Dane te przekazujemy, o ile jest to konieczne, współpracującym z nami prawnikom, firmom księgowym, hostingowym, firmom świadczącym usługi płatnicze.
Niewykluczone, że może się zdarzyć sytuacja, w której Państwa dane będziemy musieli przekazać innym podmiotom – czy to prywatnym czy publicznym, jednakże w tym zakresie pragniemy Państwa zapewnić, że Państwa dane osobowe będą udostępniane jedynie w zakresie jaki będzie niezbędny, a każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych przeanalizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, tak aby Państwa dane nie zostały udostępnione osobom nieuprawnionym.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do Państw trzecich.

 1. Okres przetwarzania danych:

Państwa dane przetwarzamy jedynie przez czas niezbędny do osiągnięcia zamierzonego celu i po upływie tego okresu dane te są nieodwracalnie usuwane lub niszczone.
W celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych, gdy dane te są jedynie przez nas przechowywane, dokonujemy ich pseudonimizacji, co pozwala na ich dodatkowe zabezpieczenie przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione.

Dane osobowe przetwarzamy przez okres:

 1. trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy,
 2. 6 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych związany jest z tym, że hipotetycznie mogą Państwo zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie takie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może się zdarzyć sytuacja, że mogą Państwo błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia,
 3. 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego,
 4. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
 5. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych (jeśli takowe realizujemy),
 6. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

Powyższe okresy wskazane w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych co jest spowodowane koniecznością usprawnienia procesu usuwania i niszczenia danych osobowych. Liczenie terminu dla każdej umowy z osobna byłoby związane z trudnościami organizacyjnymi praz technicznymi, jak również ze znaczącym nakładem finansowym. W przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do zapomnienia – sytuacje takie będą rozpatrywane indywidualnie.

 1. Uprawnienia podmiotów danych:

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Z uwagi na wypełnianie obowiązków nałożonych na Administratora przez obowiązujące przepisy prawa, staramy się, aby korzystanie przez Państwa z przysługujących Państwu uprawnień było jak najbardziej uproszczone.
Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, wobec czego w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Odmowa taka może nastąpić jedynie po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa taka jest konieczna.
Wyjaśniając kwestie związane z prawem do wniesienia sprzeciwu, wskazujemy, iż w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych w oparciu o Państwa szczególną sytuację. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mamy jednak możliwość odmowy uwzględnienia Państwa żądania w przypadku wykazania przez nas, że istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych.
Powyższe uprawnienia można zrealizować poprzez wysłanie wiadomości e‑mail na adres biuro@centrumtworczosci.plkoordynator@centrumtworczosci.pl .

 1. Prawo do wniesienia skargi:

W przypadku stwierdzenia przez Państwa, że Państwa dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, mają Państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Postanowienia końcowe:

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
O każdej zmianie wprowadzonej do niniejszej Polityki prywatności, w przypadku gdy zamówili Państwo usługę Newsletter zostaną Państwo powiadomieni drogą e‑mailową.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 19.02.2020 r.