Top

Regulamin


REZERWACJA
Rezerwacji biletów indywidualnych można dokonać przez opłatę w systemie rezerwacyjnym lub bezpośrednio opłacając bilety w biurze Centrum. System potwierdza dokonanie opłaty drogą mailową, istnieje możliwość odbioru biletów w kasie na 1 godz. przed spektaklem lub bezpośrednio w Centrum w godzinach pracy biura. Nie przyjmujemy rezerwacji biletów indywidualnych na niedzielne spektakle telefonicznie.
Dla grup zorganizowanych rezerwujemy miejsca przez formularz zgłoszeniowy, drogą mailową lub telefoniczną, grupy dokonują opłaty standardowym przelewem.

ANULOWANIE REZERWACJI I ZWROT (w przypadku zakupu przez Dotpay)
W przypadku biletów dla osób indywidualnych anulowanie jest możliwe wyłącznie do 3 dni przed spektaklem, po zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym. Zwrot kosztów wykonywany jest na konto, z którego opłacono bilety.
Nie zwracamy kosztów niewykorzystanych biletów, zgłoszonych po powyższym terminie.

WYSTAWIANIE FAKTUR VAT
Istnieje możliwość wystawienia faktur VAT.

 

REGULAMIN REZERWACJI BILETÓW DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH NA SPEKTAKLE WE WROCŁAWSKIM CENTRUM TWÓRCZOŚCI DZIECKA

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji biletów na spektakle wystawiane przez Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka (zwane w dalszej części Centrum).
 2. Rezerwacji biletów na spektakle dla osób indywidualnych wystawiane przez Centrum można dokonywać osobiście w Biurze Centrum oraz przez system rezerwacyjny. Rezerwacja jest potwierdzana drogą mailową, po zaksięgowaniu opłaty. Rezerwacje wykonane bez opłaty są anulowane po 15 min. Anulowanie i zwrot jest możliwy wyłącznie do 3 dni przed spektaklem (czwartek), po zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym do godz. 16:00. Zwrot kosztów wykonywany jest na konto, z którego opłacono bilety.

 3. Opłacenie biletów jest możliwe z góry przez system rezerwacyjny lub bezpośrednio w biurze Centrum.
 4. Odbiór biletów jest możliwy w biurze w godzinach pracy Centrum oraz w kasie biletowej przed spektaklem.

  Bilety odbierane w kasie biletowej są dostępne najpóźniej na 15 min przed spektaklem, po tym czasie kasa może być zamknięta.
  W niedziele kasa biletowa jest czynna 1 godz. przed rozpoczęciem spektaklu. W przypadku opóźnienia w odbiorze biletów lub niezgłoszenia rezygnacji z rezerwacji biletów w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 5, Centrum nie zwraca pieniędzy za opłacone bilety.
 5. Dokonanie rezerwacji na spektakl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

REGULAMIN REZERWACJI DLA GRUP NA SPEKTAKLE WE WROCŁAWSKIM CENTRUM TWÓRCZOŚCI DZIECKA

 § 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji biletów dla grup na spektakle wystawiane przez Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka (zwane w dalszej części Centrum).
 2. Przez rezerwację dla grup należy rozumieć rezerwację w jednym zamówieniu co najmniej 10 biletów na wybrany spektakl wystawiany przez Centrum.

§ 2

 1. Rezerwacji biletów na spektakle dla grup wystawiane przez Centrum można dokonywać osobiście w Biurze Centrum, telefonicznie oraz przez przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza „Rezerwacja biletów na spektakle dla grup zorganizowanych” dostępnego na stronie internetowej www.centrumtworczosci.pl na adres e-mail biuro@centrumtworczosci.pl. Każda rezerwacja telefoniczna oraz mailowa powinna również zostać potwierdzona wypełnieniem ww. formularza i przesłanie go poprzez e-mail. Oryginał formularza należy dostarczyć najpóźniej w dniu spektaklu.
 2. Do skutecznego dokonania rezerwacji wymagana jest wpłata zaliczki z góry w wysokości 180 zł (odpowiednik 10 miejsc) najpóźniej do 7 dni od dnia złożenia rezerwacji, ale nie później niż na 3 dni przed spektaklem poprzez wpłatę bezpośrednio w biurze Centrum lub na rachunek bankowy Centrum wskazany na stronie internetowej, przy czym wraz z formularzem, o którym mowa w § 2 ust. 1, należy przesłać potwierdzenie dokonania przelewu zaliczki. W innym przypadku rezerwacja zostaje anulowana. Centrum potwierdza skuteczne dokonanie rezerwacji poprzez e-mail podany na formularzu, o którym mowa w § 2 ust.1.
 3. Pozostałą kwotę zgodną z ilością zarezerwowanych miejsc należy wpłacić gotówką najpóźniej w dniu planowanego spektaklu.
 1. Istnieje możliwość uiszczenia płatności przelewem, o której mowa w 2 ust. 3, ale najpóźniej 7 dni przed terminem spektaklu.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji lub niezjawienia się grupy w dniu planowanego spektaklu kwota wpłacona na zaliczkę nie jest zwracana.
 3. W przypadku programu „Szkoła w mieście” istnieje możliwość wystawienia faktury VAT z wyznaczonym terminem płatności. Jeśli  grupa uczestnicząca w spektaklu w ramach programu „Szkoła w mieście” nie stawi się na spektaklu lub odwoła rezerwację w terminie do 14 dni przed spektaklem, jest zobowiązana do płatności za zarezerwowane bilety na podstawie faktury wystawionej przez Centrum.
 4. Centrum zastrzega sobie prawo do odwołania spektaklu w przypadku, gdy nie uzbiera się odpowiednia liczba rezerwacji (poniżej 60 osób). O odwołaniu informujemy telefonicznie najpóźniej 5 dni przed spektaklem. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie, Centrum zwróci wpłacone kwoty.
 5. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty poniesione przez grupy w przypadku odwołania  spektaklu  z  przyczyn  niezależnych  od  Centrum  (np.  żałoba  narodowa,  przerwa  w zasilaniu energią elektryczną, choroba lub wypadek aktora, itp.).
 6. W przypadku, gdy w spektaklu uczestniczy mniej osób niż zarezerwowanych miejsc, w dniu spektaklu można zwrócić 10% zarezerwowanych biletów.
 7.  W przypadku, gdy na spektakl zarezerwowana jest tylko jedna grupa i liczy 60 osób lub mniej, zwrot, o którym mowa §2 ust. 9, nie jest możliwy.
 8.  Dokonanie rezerwacji na spektakl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 3

 1. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Centrum, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej Centrum.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 03.01.2019 r.

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW INTERNETOWYCH
za pośrednictwem strony internetowej Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób dokonujących zakupu biletów za pośrednictwem strony internetowej www.centrumtworczosci.pl, zwanych dalej Kupującym.
 2. Organizatorem internetowej sprzedaży biletów jest Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka we Wrocławiu, ul. Kuźnicza 29a, 50-138 Wrocław, NIP 897-167-91-68, zwane dalej Sprzedającym lub Centrum.
 3. Płatności za bilety obsługuje serwis internetowy Dotpay, administrowany przez Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790, posiadający NIP 634 266 18 60.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Dotpay.
 5. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Regulamin zawiera treści zgodne z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).
 6. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym zawarta zostaje po spełnieniu wymaganych procedur zakupu biletów określonych na stronie internetowej bilety.centrumtworczosci.pl: 
  – rejestracja Kupującego – polegająca na podaniu prawdziwych danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, login i hasło;
  – złożenie przez Kupującego zamówienia on-line;
  – uiszczenie przez Kupującego zapłaty za zamówienie, przelewem bankowym on-line;
  – otrzymanie przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 7. Kupujący nie może dostarczać Sprzedającemu treści o charakterze bezprawnym.
 8. Bilety pozostają własnością Sprzedającego do czasu odnotowania przez Sprzedającego wpłaty na jego rachunku bankowym dokonanej przez Kupującego.
 9. Płatności z tytułu złożonego zamówienia dokonać należy w ciągu 15 min od jego utworzenia. W wypadku niedokonania opłaty w tym czasie, zamówienie zostanie anulowane.
 10. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
  (Dz.U. 2018 poz. 2519), sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 11. Ceny biletów na poszczególne spektakle są zróżnicowane i zamieszczone na stronie internetowej centrumtworczosci.pl, bilety.centrumtworczosci.pl.
 12. Aby otrzymać fakturę VAT, należy skontaktować się z biurem Centrum.
 13. Kupujący dokonujący płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinien uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Sprzedającego.
 14. W systemie sprzedaży biletów on-line możliwy jest zakup biletów indywidualnych dla dorosłych i dzieci, specjalnych dla uczestników warsztatów, pracowników firm partnerskich, przy zakupie powyżej 5 biletów oraz promocyjnych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
 15. Kupujący, którzy zakupili w systemie sprzedaży on-line bilety specjalne oraz promocyjne, zobowiązani są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na spektakl, na który zostały zakupione bilety. Bilety specjalne oraz promocyjne bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię.
 16. Sprzedaż biletów w systemie on–line kończy się 2 godziny przed rozpoczęciem danego spektaklu. W tym czasie istnieje możliwość zakupu wyłącznie w kasie biletowej.
 17. Po dokonaniu płatności Klient otrzyma potwierdzenie rezerwacji na adres e-mail podany w trakcie płatności. Bilet można odebrać bezpośrednio w Centrum w godzinach pracy biura lub w kasie biletowej na 1 godz. przed spektaklem.
 18. W przypadku konieczności zakupu biletów dla grupy zorganizowanej, Sprzedający prosi o wypełnienie formularza rezerwacyjnego lub kontakt mailowy lub telefoniczny z Biurem Centrum (tel. 71 341 80 02 lub biuro@centrumtworczosci.pl
 19. Bilet ważny jest od momentu zakupu do momentu zakończenia spektaklu, którego dotyczy.
 20. Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (U. 2000 nr 22 poz. 271) Sprzedawca nie dokonuje zwrotów ani wymiany biletów zakupionych za pośrednictwem systemu internetowej sprzedaży biletów – z wyjątkiem sytuacji, w których spektakl zostaje odwołany lub przypadku anulowania rezerwacji określonej w „Regulaminie rezerwacji biletów na spektakle dla osób indywidulnych we Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka”.
 21. Zwrot za bilet zakupiony za pomocą internetowego sytemu sprzedaży dokonywany jest na konto, z którego realizowana była zapłata.
 22. Kupujący ma możliwość przesyłać Sprzedającemu uwagi dotyczące sprzedaży biletów objętej niniejszym Regulaminem lub reklamacje drogą elektroniczną na adres biuro@centrumtworczosci.pl. Sprzedający ustosunkuje się do informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
 23. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyny.
 24. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy Biura Centrum oraz kasy biletowej Sprzedającego opublikowane zostały na stronie internetowej centrumtworczosci.pl. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany repertuaru.
 25. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia przez Kupującego.
 26. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 27. Bilety zakupione w kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy nie mogą być kopiowane, przerabiane ani skanowane.
 28. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
 29. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669.) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 30. Każdy Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.
 31. Niniejszy Regulamin sprzedaży biletów on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w kasie biletowej Sprzedawcy.
 32. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go na stronie internetowej Sprzedającego.