Top

Regulamin


REGULAMIN REZERWACJI DLA GRUP NA SPEKTAKLE WE WROCŁAWSKIM CENTRUM TWÓRCZOŚCI DZIECKA


§ 1


1. Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji biletów dla grup na spektakle wystawiane przez fundację Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka z siedzibą przy ul. Kuźniczej 29a we Wrocławiu (50-138) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000118537, numer NIP: 8971679168, REGON: 932817461 (zwaną w dalszej części „Centrum”).
2. Przez rezerwację dla grup należy rozumieć rezerwację w jednym zamówieniu co najmniej 5 biletów na wybrany spektakl wystawiany przez Centrum.
3. Przez Zamawiającego należy rozumieć zorganizowaną grupę osób liczącą co najmniej 5 uczestników, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w tym także szkołę lub przedszkole, która złożyła zamówienie w zakresie rezerwacji biletów na spektakl organizowany przez Centrum.


§ 2


1. Rezerwacji biletów na spektakle dla grup wystawiane przez Centrum można dokonywać osobiście w Biurze Centrum, telefonicznie oraz przez przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza „Rezerwacja biletów na spektakle dla grup zorganizowanych” dostępnego na stronie internetowej www.centrumtworczosci.pl na adres e-mail biuro@centrumtworczosci.pl. Każda rezerwacja telefoniczna oraz mailowa powinna również zostać potwierdzona wypełnieniem ww. formularza i przesłanie go poprzez e-mail. Oryginał formularza należy dostarczyć najpóźniej w dniu spektaklu. W przypadku, gdy formularz będzie posiadał jakiekolwiek braki, Centrum skontaktuje się z Zamawiającym celem uzyskania informacji niezbędnych do wykonania przez Centrum umowy na podstawie postanowień niniejszego regulaminu.
2. Do skutecznego dokonania rezerwacji wymagana jest wpłata zaliczki z góry w wysokości 190 zł (która to kwota odpowiada ilości 10 miejsc) najpóźniej w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji, jednak nie później niż na 3 dni przed spektaklem poprzez dokonanie wpłaty w formie gotówkowej bezpośrednio w biurze Centrum lub na rachunek bankowy Centrum wskazany na stronie internetowej, przy czym w przypadku dokonania zapłaty przelewem, potwierdzenie uiszczenia zaliczki należy załączyć i przesłać wraz z formularzem, o którym mowa w § 2 ust. 1. W przypadku braku dokonania uiszczenia zaliczki na rzecz Centrum, rezerwacja zostanie anulowana. Centrum potwierdza skuteczne dokonanie rezerwacji poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany na formularzu, o którym mowa w § 2 ust. 1. Kwota o której mowa w niniejszym ustępie, dla Grup liczących poniżej 10 osób ulega proporcjonalnemu obniżeniu.
3. Do skutecznego dokonania rezerwacji, w przypadku gdy ilość osób w grupie jest mniejsza niż 10 osób, Centrum zastrzega sobie prawo do wymagania całości płatności z góry.
4. Pozostałą kwotę tytułem ceny za zarezerwowane bilety na spektakl, zgodną z ilością zarezerwowanych miejsc należy wpłacić gotówką najpóźniej w dniu planowanego spektaklu.
4. Kwotę, o której mowa w § 2 ust. 3 Zamawiający może wpłacić także w formie bezgotówkowej poprzez przelew bankowy na numer rachunku bankowego Centrum wskazany na stronie internetowej Centrum, jednak nie później niż w terminie 7 dni przed dniem, w którym ma odbyć się spektakl.
5. W przypadku anulowania rezerwacji lub braku stawiennictwa grupy w dniu planowanego spektaklu, Centrum uprawnione jest do zatrzymania kwoty uiszczonej zaliczki z tytułu kosztów poniesionych w celu organizacji spektaklu.
6. W przypadku programu „Szkoła w mieście” istnieje możliwość wystawienia faktury VAT z wyznaczonym terminem płatności. Jeśli grupa mająca uczestniczyć w spektaklu w ramach programu „Szkoła w mieście” nie stawi się na spektaklu lub odwoła rezerwację w terminie do 14 dni przed spektaklem, jest zobowiązana do dokonania płatności za zarezerwowane bilety na podstawie faktury wystawionej przez Centrum. Zapisów § 2 ust. 5 nie stosuje się.
7. Centrum zastrzega sobie prawo do odwołania spektaklu w przypadku, gdy nie uzbiera się odpowiednia liczba rezerwacji (minimum 60 osób). O odwołaniu Centrum informuje telefonicznie najpóźniej na 5 dni przed spektaklem. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie, Centrum zwraca wpłacone przez Zamawiającego kwoty w formie w jakiej zostały przekazane na rzecz Centrum.
8. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty poniesione przez grupy w przypadku odwołania spektaklu z przyczyn niezależnych od Centrum (np. żałoba narodowa, przerwy w zasilaniu energią elektryczną, brak dostępu do bieżącej wody w siedzibie Centrum, choroba lub wypadek aktora, itp.).
9. W przypadku, gdy w dniu spektaklu stawi się mniejsza liczba osób niż liczba zarezerwowanych miejsc zgodnie z formularzem, Centrum może udzielić zgody na bezpłatne anulowanie maksymalnie 10 % ogólnej liczby biletów, do zakupu których zobowiązany był Zamawiający na podstawie formularza, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej.
10. W przypadku, gdy na spektakl zarezerwowana jest tylko jedna grupa i liczy 60 osób lub mniej, Zamawiającemu nie przysługuje prawo do bezpłatnego anulowania 10% ogólnej liczby biletów, o którym mowa § 2 ust. 9.
11. Dokonanie rezerwacji na spektakl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
12. Zamawiający jest uprawniony do uzyskania bezpłatnych biletów dla opiekunów. Jeden bezpłatny bilet dla opiekuna przypada kolejno na 10 dzieci.
13. Widownia, w miejscu przeprowadzania spektaklu przeznaczona jest dla maksymalnie 100 osób.


§ 3


1. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Centrum, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej Centrum.
2. Do zgłoszeń dokonanych do dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu stosuje się postanowienia regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 08.01.2020 r.
4. Administratorem danych osobowych jest fundacja Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka z siedzibą przy ul. Kuźniczej 29a we Wrocławiu (50-138) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000118537, numer NIP: 8971679168, REGON: 932817461.
5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.
6. W związku z podaniem przez danych osobowych i ich przetwarzaniem przez Administratora osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do:
1) dostępu do danych osobowych oraz do uzyskania ich kopii,
2) żądania usunięcia, ograniczenia lub sprostowania danych osobowych,
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
4) wycofania zgody w dowolnym momencie, w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na jej podstawie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem uprzednio dokonanego przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem,
5) przenoszenia danych osobowych tj. prawo do otrzymania ich od Administratora i przesyłania ich innemu Administratorowi,
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.