Top

Regulamin


REGULAMIN REZERWACJI DLA GRUP 
NA SPEKTAKLE WE WROCŁAWSKIM CENTRUM TWÓRCZOŚCI DZIECKA

 § 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji biletów dla grup na spektakle wystawiane przez Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka (zwane w dalszej części Centrum).
 2. Przez rezerwację dla grup należy rozumieć rezerwację w jednym zamówieniu co najmniej 10 biletów na wybrany spektakl wystawiany przez Centrum.

§ 2

 1. Rezerwacji biletów na spektakle dla grup wystawiane przez Centrum można dokonywać osobiście w Biurze Centrum, telefonicznie oraz przez przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza „Rezerwacja biletów na spektakle dla grup zorganizowanych” dostępnego na stronie internetowej www.centrumtworczosci.pl na adres e-mail biuro@centrumtworczosci.pl. Każda rezerwacja telefoniczna oraz mailowa powinna również zostać potwierdzona wypełnieniem ww. formularza i przesłanie go poprzez e-mail. Oryginał formularza należy dostarczyć najpóźniej w dniu spektaklu.
 2. Do skutecznego dokonania rezerwacji wymagana jest wpłata zaliczki z góry w wysokości 180 zł (odpowiednik 10 miejsc) najpóźniej do 7 dni od dnia złożenia rezerwacji, ale nie później niż na 3 dni przed spektaklem, poprzez wpłatę bezpośrednio w biurze Centrum lub na rachunek bankowy Centrum wskazany na stronie internetowej, przy czym wraz z formularzem, o którym mowa w § 2 ust. 1, należy przesłać potwierdzenie dokonania przelewu zaliczki. W innym przypadku rezerwacja zostaje anulowana. Centrum potwierdza skuteczne dokonanie rezerwacji poprzez e-mail podany na formularzu, o którym mowa w § 2 ust.1.
 3. Pozostałą kwotę zgodną z ilością zarezerwowanych miejsc należy wpłacić gotówką najpóźniej w dniu planowanego spektaklu.
 1. Istnieje możliwość uiszczenia płatności przelewem, o której mowa w 2 ust. 3, ale najpóźniej 7 dni przed terminem spektaklu.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji lub niezjawienia się grupy w dniu planowanego spektaklu kwota wpłacona na zaliczkę nie jest zwracana.
 3. W przypadku programu „Szkoła w mieście” istnieje możliwość wystawienia faktury VAT z wyznaczonym terminem płatności. Jeśli  grupa uczestnicząca w spektaklu w ramach programu „Szkoła w mieście” nie stawi się na spektaklu lub odwoła rezerwację w terminie do 14 dni przed spektaklem, jest zobowiązana do płatności za zarezerwowane bilety na podstawie faktury wystawionej przez Centrum.
 4. Centrum zastrzega sobie prawo do odwołania spektaklu w przypadku, gdy nie uzbiera się odpowiednia liczba rezerwacji (poniżej 60 osób). O odwołaniu informujemy telefonicznie najpóźniej 5 dni przed spektaklem. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie, Centrum zwróci wpłacone kwoty.
 5. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty poniesione przez grupy w przypadku odwołania spektaklu z przyczyn  niezależnych od Centrum (np. żałoba narodowa, przerwa w zasilaniu energią elektryczną, choroba lub wypadek aktora, itp.).
 6. W przypadku, gdy w spektaklu uczestniczy mniej osób niż zarezerwowanych miejsc, w dniu spektaklu można zwrócić 10% zarezerwowanych biletów.
 7.  W przypadku, gdy na spektakl zarezerwowana jest tylko jedna grupa i liczy 60 osób lub mniej, zwrot, o którym mowa §2 ust. 9, nie jest możliwy.
 8.  Dokonanie rezerwacji na spektakl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 3

 1. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Centrum, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej Centrum.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 03.01.2019 r.