Top

Regulamin Drzwi Otwartych


Regulamin udziału warsztatach otwartych

WROCŁAWSKIE CENTRUM TWÓRCZOŚCI DZIECKA

ul. Kuźnicza  29a

 

  1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są punktualnie przyprowadzić i osobiście  odebrać dzieci z zajęć.
  2. Za bezpieczeństwo dzieci  przed i po zajęciach odpowiada rodzic/opiekun.
  3. Na scenie teatralnej i w salach dydaktycznych WCTD obowiązuje obuwie zmienne oraz zakaz spożywania pokarmów i napojów.
  4. Uczestnicy warsztatów są zobligowani do dbania o powierzone im na czas warsztatów mienie WCTD oraz  o  czystość pomieszczeń w  których przebywają.
  5. Rodzice/ opiekunowie  odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez jego podopiecznych (celowa dewastacja) w trakcie warsztatów i są zobowiązani do usunięcia szkody w trybie natychmiastowym
  6. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez formularz on-line lub osobiście w biurze.
  7. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy lista zostanie zamknięta.
  8. W sytuacji, gdy nie zbierze się dostateczna liczba uczestników na dany warsztat, kurs może zostać odwołany.
  9. Uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika i opiekuna dla potrzeb projektu (dokumentacja) oraz wykorzystania wizerunku uczestnika ze zdjęć wykonanych podczas warsztatów na potrzeby dokumentacji i promocji WCTD.
  10. Zarząd fundacji WCTD zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.