Top

Regulamin


REGULAMIN
uczestnictwa w warsztatach artystycznych dla osób indywidualnych

1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są punktualnie przyprowadzać i osobiście odbierać dzieci z zajęć. W przypadku jakichkolwiek zmian należy poinformować biuro WCTD na piśmie. Samodzielne opuszczenie Centrum przez dziecko wymaga pisemnej zgody rodziców.

2. Rodzice opuszczają miejsce, w którym odbywają się warsztaty dopiero po przekazaniu dziecka bezpośrednio pod opiekę prowadzącego, po zakończeniu zajęć zgłaszają prowadzącemu odbiór dziecka. Za bezpieczeństwo dziecka przed godziną rozpoczęcia i po godzinie zakończenia warsztatów odpowiada rodzic.

3. Rodzice nie uczestniczą w warsztatach (z wyjątkiem kursów zakładających udział rodzica), aby nie rozpraszać dzieci i nie burzyć porządku wewnętrznego zajęć. Mają natomiast prawo do zajęć otwartych.

4. Obowiązujący strój na warsztatach teatralnych i plastycznych dla 7- 12 latków oraz 5- 6 latków:

- czarna koszulka z długim rękawem
- czarne legginsy lub spodnie
- czarne baletki lub tenisówki
- na warsztatach plastycznych obowiązuje fartuszek chroniący ubranie przed zabrudzeniami

5. Strój obowiązujący na warsztatach teatralno-muzyczno-rytmiczne dla dzieci w wieku 3,5-4,5 lat:

- biała koszulka z długim rękawem
- białe legginsy lub spodnie
- białe baletki lub tenisówki
- na warsztatach plastycznych obowiązuje fartuszek chroniący ubranie przed zabrudzeniami

6. Zgłoszenie uczestnictwa mailowo lub telefonicznie nie jest równoznaczne z zapisaniem się na warsztaty. Zgłoszenie jest ważne po wpłaceniu odpowiedniej kwoty oraz podpisaniu umowy.

7. Wykupienie dwóch kursów uprawnia do 10% rabatu ceny drugiego kursu.

8. W przypadku warsztatów: Wesołe Szkraby, Żłobek Artystyczny oraz Figle i wybryki w krainie plastyki, Pam Para Pam – warsztaty umuzykalniające dla niemowląt, istnieje możliwość wykupienia pojedynczych wejść na warsztaty lub karnetów na 4 kolejne wejścia. Karnety są ograniczone czasowo i ilościowo tzn. obowiązują na 4 kolejne warsztaty od dnia wykupienia karnetu. Istnieje możliwość przesunięcia jednych zajęć o kolejny tydzień.

9. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta, a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy otrzymają zwrot pieniędzy. O przyjęciu na listę decyduje data wpłynięcia opłaty na konto.

10. Dzieci mogą uczestniczyć tylko w warsztatach odpowiednich dla swojej grupy wiekowej. Osoba prowadząca może dopuścić na zajęcia dziecko młodsze niż przewidywana dolna granica wiekowa, jeśli według jego opinii jest to możliwe i z pożytkiem dla dziecka.

11. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach nie ma możliwości odpracowania ich w innym terminie.

12. W przypadku opłaty semestralnej uczestnikowi przysługują trzy spotkania próbne w trzech następujących po sobie tygodniach, w czasie których może zrezygnować z kursu. Wpłacona uprzednio kwota zostanie pomniejszona o koszt spotkań, w których uczestnik wziął udział. Po okresie próbnym obie strony obowiązuje 30-dniowy okres wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie należy dostarczyć drugiej stronie na piśmie lub w formie elektronicznej – e-mailem lub osobiście. Uczestnikowi przysługuje zwrot części wpłaty za niewykorzystane zajęcia, stawka do wyliczenia zwrotu podana jest na umowie uczestnictwa.

13. Czasowa nieobecność na zajęciach opłaconych semestralnie nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty semestralnej za kurs, za wyjątkiem udokumentowanej choroby trwającej 2 tygodnie i dłużej.

14. W przypadku odwołania zajęć z winy Centrum brakujące spotkania zostaną odrobione w terminie dogodnym dla Uczestników lub data zakończenia kursu ulegnie przesunięciu.

15. Uczestnicy warsztatów są zobligowani do dbania o powierzone im na czas warsztatów mienie WCTD oraz o czystość pomieszczeń, w których przebywają.

16. Rodzice/opiekunowie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez jego podopiecznych (celowa dewastacja) w trakcie warsztatów i są zobowiązani do usunięcia szkody w trybie natychmiastowym.

17. Na scenie i w salach dydaktycznych WCTD obowiązuje zakaz spożywania pokarmów i napojów.

18. Uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika i opiekuna dla potrzeb projektu (dokumentacja).

19. Zarząd fundacji WCTD zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu

 

REGULAMIN
uczestnictwa w warsztatach artystycznych dla szkół, przedszkoli i grup zorganizowanych

§ 1.
Zasady rezerwacji warsztatów

1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji terminów Warsztatów artystycznych organizowanych przez Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka przy ul. Kuźniczej 29a we Wrocławiu, zwane dalej Centrum.

2. Przez Zamawiającego należy rozumieć szkołę lub przedszkole, na rzecz i zamówienie którego organizowane będą warsztaty.

3. Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach jest złożenie w biurze Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka wypełnionej i podpisanej przez opiekuna grupy „Karty zgłoszeniowej na Warsztaty artystyczne dla szkół i przedszkoli” (zwana dalej Kartą zgłoszeniową) dostępnej na stronie internetowej Centrum oraz wniesienie opłaty, po wcześniejszym ustaleniu rodzaju i terminu warsztatów oraz wysokości opłaty.

4. Karta zgłoszeniowa, o której mowa w § 1 ust. 3, może być wysłana e-mailem w postaci skanu na adres: biuro@centrumtworczosci.pl. Oryginał należy dostarczyć najpóźniej w dniu warsztatów. Wypełniona Karta zgłoszeniowa zobowiązuje Zamawiającego do stawienia się z grupą na zajęciach w umówionym terminie.

5. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty gotówką za warsztaty najpóźniej w dniu rozpoczęcia warsztatów w biurze Centrum.

6. Na prośbę Zamawiającego zgłoszoną drogą e-mailową istnieje możliwość uiszczenia płatności przelewem, ale najpóźniej 7 dni przed terminem warsztatów.

7. Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka wystawia fakturę VAT.

8. W przypadku warsztatów cyklicznych Zamawiający zobowiązuje się do miesięcznej opłaty z góry za dany miesiąc.

9. Istnieje możliwość uczestnictwa w warsztatach w ramach programu „Szkoła w mieście” i otrzymania faktury przelewowej z wyznaczonym terminem płatności do przedstawienia w Gminie Wrocław. Faktura może być wystawiona przed terminem lub w dniu warsztatów.

10. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Centrum o odwołaniu rezerwacji warsztatów, jednak nie później niż na 3 dni przed terminem przyjazdu.

11. W przypadku niestawienia się grupy w terminie umówionych warsztatów lub w przypadku odwołania rezerwacji z naruszeniem § 1 ust. 10 Centrum ma prawo do wystawienia faktury dla Zamawiającego, który zamawiał warsztaty tytułem opłaty w kwocie umówionych warsztatów. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia całej opłaty, o której mowa w § 1 ust. 3. 12. Do czasu uregulowania płatności, o której mowa w § 1 ust. 3, Centrum ma prawo odmówić przeprowadzenia innych warsztatów dla Zamawiającego.

 

§ 2
Obowiązki i uprawnienia Stron 

1. Centrum ma prawo odwołać zajęcia z ważnych powodów, w szczególności z powodu choroby instruktora. Odwołane zajęcia zostaną odrobione w innym, zaproponowanym terminie, dogodnym dla obu stron.

2. Nauczyciele/opiekunowie klas aktywnie biorą udział w prowadzonych zajęciach, dbając o to, aby ich podopieczni korzystali z pomieszczeń i sceny Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ oraz wspierając instruktorów w prowadzonych działaniach. 

3. Za bezpieczeństwo uczestników przed, w trakcie i po zajęciach odpowiada nauczyciel/opiekun klasy.

4. Na scenie teatralnej i w salach dydaktycznych Centrum obowiązuje obuwie zmienne oraz zakaz spożywania posiłków.

5. Uczestnicy są zobligowani do dbania o powierzone im na czas warsztatów mienie Centrum oraz o czystość pomieszczeń, w których przebywają, a nauczyciele/opiekunowie klas  odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez ich podopiecznych w trakcie warsztatów.  

6. Nauczyciele/opiekunowie klas są zobowiązani do pozostawienia sal dydaktycznych w takim stanie, w jakim były przed rozpoczęciem zajęć (należy wyznaczyć dyżurnych, którzy posprzątają sale po zajęciach).  


 
§ 3  
Postanowienia końcowe 

 
1. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Centrum, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej Centrum.  

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 22.08.2016 r.