Top

Regulamin


REGULAMIN
uczestnictwa w warsztatach artystycznych dla osób indywidualnych

1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są punktualnie przyprowadzać i osobiście odbierać dzieci z zajęć. W przypadku jakichkolwiek zmian należy poinformować biuro WCTD na piśmie. Samodzielne opuszczenie Centrum przez dziecko wymaga pisemnej zgody rodziców.
2. Rodzice opuszczają miejsce, w którym odbywają się warsztaty dopiero po przekazaniu dziecka bezpośrednio pod opiekę prowadzącego, po zakończeniu zajęć zgłaszają prowadzącemu odbiór dziecka. Za bezpieczeństwo dziecka przed godziną rozpoczęcia i po godzinie zakończenia warsztatów odpowiada rodzic.
3. Rodzice nie uczestniczą w warsztatach (z wyjątkiem kursów zakładających udział rodzica), aby nie rozpraszać dzieci i nie burzyć porządku wewnętrznego zajęć. Mają natomiast prawo do zajęć otwartych.

4. Obowiązujący strój na warsztatach teatralnych i plastycznych dla 7- 12 latków oraz 5- 6 latków:
- czarna koszulka z długim rękawem
- czarne legginsy lub spodnie
- czarne baletki lub tenisówki
- na warsztatach plastycznych obowiązuje fartuszek chroniący ubranie przed zabrudzeniami

5. Strój obowiązujący na warsztatach teatralno-muzyczno-rytmiczne dla dzieci w wieku 3,5-4,5 lat:
- biała koszulka z długim rękawem
- białe legginsy lub spodnie
- białe baletki lub tenisówki
- na warsztatach plastycznych obowiązuje fartuszek chroniący ubranie przed zabrudzeniami

6. Zgłoszenie uczestnictwa mailowo lub telefonicznie nie jest równoznaczne z zapisaniem się na warsztaty. Zgłoszenie jest ważne po wpłaceniu odpowiedniej kwoty oraz podpisaniu umowy.
7. Wykupienie dwóch kursów uprawnia do 10% rabatu ceny drugiego kursu.
8. W przypadku warsztatów: Wesołe Szkraby, Żłobek Artystyczny oraz Figle i wybryki w krainie plastyki, Pam Para Pam – warsztaty umuzykalniające dla niemowląt, istnieje możliwość wykupienia pojedynczych wejść na warsztaty lub karnetów na 4 kolejne wejścia. Karnety są ograniczone czasowo i ilościowo tzn. obowiązują na 4 kolejne warsztaty od dnia wykupienia karnetu. Istnieje możliwość przesunięcia jednych zajęć o kolejny tydzień.
9. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta, a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy otrzymają zwrot pieniędzy. O przyjęciu na listę decyduje data wpłynięcia opłaty na konto.
10. Dzieci mogą uczestniczyć tylko w warsztatach odpowiednich dla swojej grupy wiekowej. Osoba prowadząca może dopuścić na zajęcia dziecko młodsze niż przewidywana dolna granica wiekowa, jeśli według jego opinii jest to możliwe i z pożytkiem dla dziecka.
11. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach nie ma możliwości odpracowania ich w innym terminie.
12. W przypadku opłaty semestralnej uczestnikowi przysługują trzy spotkania próbne w trzech następujących po sobie tygodniach, w czasie których może zrezygnować z kursu. Wpłacona uprzednio kwota zostanie pomniejszona o koszt spotkań, w których uczestnik wziął udział. Po okresie próbnym obie strony obowiązuje 30-dniowy okres wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie należy dostarczyć drugiej stronie na piśmie lub w formie elektronicznej – e-mailem lub osobiście. Uczestnikowi przysługuje zwrot części wpłaty za niewykorzystane zajęcia, stawka do wyliczenia zwrotu podana jest na umowie uczestnictwa.
13. Czasowa nieobecność na zajęciach opłaconych semestralnie nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty semestralnej za kurs, za wyjątkiem udokumentowanej choroby trwającej 2 tygodnie i dłużej.
14. W przypadku odwołania zajęć z winy Centrum brakujące spotkania zostaną odrobione w terminie dogodnym dla Uczestników lub data zakończenia kursu ulegnie przesunięciu.
15. Uczestnicy warsztatów są zobligowani do dbania o powierzone im na czas warsztatów mienie WCTD oraz o czystość pomieszczeń, w których przebywają.
16. Rodzice/opiekunowie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez jego podopiecznych (celowa dewastacja) w trakcie warsztatów i są zobowiązani do usunięcia szkody w trybie natychmiastowym.
17. Na scenie i w salach dydaktycznych WCTD obowiązuje zakaz spożywania pokarmów i napojów.
18. Uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika i opiekuna dla potrzeb projektu (dokumentacja).
19. Zarząd fundacji WCTD zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu

 

REGULAMIN
uczestnictwa w warsztatach artystycznych dla szkół, przedszkoli i grup zorganizowanych

§ 1
Zasady rezerwacji warsztatów

1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji terminów warsztatów artystycznych organizowanych przez fundację Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka z siedzibą przy ul. Kuźniczej 29a we Wrocławiu (50-138) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000118537, numer NIP: 8971679168, REGON: 932817461, zwaną dalej „Centrum”.
2. Przez Zamawiającego należy rozumieć zorganizowaną grupę osób osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w tym także szkołę lub przedszkole, która złożyła zamówienie w zakresie organizacji warsztatów dla określonej grupy osób (dalej: „Uczestnicy”).
3. Warunkiem skutecznego dokonania zgłoszenia Uczestników i wzięcia przez nich udziału w warsztatach jest złożenie w biurze Centrum wypełnionej i podpisanej przez opiekuna grupy „Karty zgłoszeniowej na Warsztaty artystyczne dla szkół, przedszkoli i grup zorganizowanych” (zwana dalej „Kartą zgłoszeniową”) oraz wniesienie opłaty, po wcześniejszym ustaleniu rodzaju i terminu warsztatów oraz wysokości opłaty.
4. Uzupełniona Karta zgłoszeniowa, o której mowa w § 1 ust. 3 może być wysłana e-mailem w postaci skanu na adres: biuro@centrumtworczosci.pl. Oryginał należy dostarczyć najpóźniej w dniu warsztatów. Wypełniona i przesłana Karta zgłoszeniowa stanowi o zawarciu pomiędzy Centrum a Zamawiającym umowy i zobowiązuje Zamawiającego do stawienia się z grupą na zajęciach w umówionym terminie. W przypadku, gdy Karta zgłoszeniowa będzie posiadała jakiekolwiek braki, Centrum skontaktuje się z Zamawiającym celem uzyskania informacji niezbędnych do wykonania przez Centrum umowy o organizację warsztatów i uzupełnienia Karty zgłoszeniowej.
5. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty gotówką za warsztaty najpóźniej w dniu rozpoczęcia warsztatów w biurze Centrum.
6. Na prośbę Zamawiającego zgłoszoną drogą mailową istnieje możliwość uiszczenia płatności przelewem, ale najpóźniej 7 dni przed terminem warsztatów.
7. Centrum wystawi fakturę VAT obejmującą opłatę za warsztaty.
8. W przypadku warsztatów, które odbywają się w sposób cykliczny, Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia miesięcznej opłaty z góry za dany miesiąc, nie później niż do 5. dnia każdego miesiąca, za który następuje zapłata.
9. Istnieje możliwość uczestnictwa w warsztatach w ramach programu „Szkoła w mieście” i otrzymania faktury płatnej przelewem z wyznaczonym terminem płatności do przedstawienia
w Gminie Wrocław. Faktura może być wystawiona przed terminem lub w dniu organizacji warsztatów.
10. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Centrum o odwołaniu rezerwacji warsztatów, jednak nie później niż na 3 dni przed terminem warsztatów. Odwołanie rezerwacji warsztatów na co najmniej 3 dni przed terminem warsztatów następuje w bezpłatny sposób.
11. W przypadku niestawienia się grupy w terminie umówionych warsztatów lub w przypadku odwołania rezerwacji z przekroczeniem terminu określonego w § 1 ust. 10, Zamawiający obciążony zostanie przez Centrum pełną kwotą należną za organizację warsztatów, zgodnie z danymi zamieszczonymi w Karcie zgłoszeniowej. Centrum tytułem opłaty, o której mowa w niniejszym ustępie wystawieni fakturę dla Zamawiającego z 3 dniowym terminem płatności.
12. Do czasu uregulowania płatności, o której mowa w § 1 ust. 3 Centrum ma prawo wstrzymania realizacji innych warsztatów dla Zamawiającego.


§ 2
Obowiązki i uprawnienia Stron

1. Centrum ma prawo odwołać zajęcia z ważnych powodów, w szczególności z powodu choroby instruktora, braku możliwości zapewnienia przez Centrum odpowiedniej ilości pomieszczeń, sal dydaktycznych do przeprowadzenia warsztatów, przerwy w zasilaniu energią elektryczną, brak dostępu do bieżącej wody w siedzibie Centrum. Odwołane zajęcia zostaną odrobione w innym, zaproponowanym przez Centrum terminie, dogodnym dla obu stron.
2. Nauczyciele/opiekunowie grupy aktywnie biorą udział w prowadzonych zajęciach, dbając o to, aby ich podopieczni (Uczestnicy) korzystali z pomieszczeń i sceny Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ oraz wspierając instruktorów w prowadzonych działaniach.
3. Za bezpieczeństwo Uczestników przed, w trakcie i po zajęciach odpowiada nauczyciel/opiekun grupy ze strony Zamawiającego.
4. Na scenie teatralnej i w salach dydaktycznych Centrum obowiązuje obuwie zmienne oraz zakaz
spożywania posiłków.
5. Uczestnicy są zobligowani do dbania o powierzone im na czas warsztatów mienie Centrum oraz o czystość pomieszczeń, w których przebywają, a nauczyciele/opiekunowie grup odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez ich podopiecznych (Uczestników) w trakcie warsztatów.
6. Nauczyciele/opiekunowie grup są zobowiązani do pozostawienia sal dydaktycznych
w takim stanie w jakim znajdowały się one przed rozpoczęciem zajęć (Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia dyżurnych, będących odpowiedzialnymi za czystość sal po zajęciach).


§ 3
Postanowienia końcowe

1. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu
wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Centrum, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej Centrum.
2. Do Kart zgłoszeniowych wniesionych do dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu stosuje się postanowienia regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 02.10.2019 r.
4. Administratorem danych osobowych jest fundacja Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka z siedzibą przy ul. Kuźniczej 29a we Wrocławiu (50-138) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000118537, numer NIP: 8971679168, REGON: 932817461.
5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.
6. W związku z podaniem przez danych osobowych i ich przetwarzaniem przez Administratora osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do:
1) dostępu do danych osobowych oraz do uzyskania ich kopii,
2) żądania usunięcia, ograniczenia lub sprostowania danych osobowych,
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
4) wycofania zgody w dowolnym momencie, w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na jej podstawie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem uprzednio dokonanego przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem,
5) przenoszenia danych osobowych tj. prawo do otrzymania ich od Administratora i przesyłania ich innemu Administratorowi,
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.