Top

Regulamin uczestnictwa w Rodzinnych Warsztatach Plastycznych


§ 1
Zasady rezerwacji

1. Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji uczestnictwa w Rodzinnych warsztatach plastycznych, zwanych dalej Warsztatami, organizowanych przez Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka przy ul. Kuźniczej 29a we Wrocławiu, zwanym dalej Centrum.

2. Warunkiem zarezerwowania miejsca na Warsztatach jest wysłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, umieszczonego na stronie internetowej Centrum, oraz uiszczenie opłaty w kwocie i terminie wskazanym przez pracownika Centrum w wiadomości e-mail będącej potwierdzeniem przyjęcia formularza zgłoszeniowego. 

§ 2
Obowiązki i uprawnienia Stron 

1. Centrum zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów w przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób.

2. W przypadku odwołania Warsztatów z powodów leżących po stronie Centrum całość opłaty za Warsztaty jest zwracana na konto wpłacającego w ciągu 3 dni roboczych od daty planowanych Warsztatów. W przypadku wpłat gotówkowych istnieje możliwość odbioru gotówki za Warsztaty w siedzibie i godzinach pracy Centrum.

3. Odwołanie obecności przez uczestnika Warsztatów oraz zwrot uiszczonej opłaty są możliwe w terminie do 7 dni przed planowaną datą Warsztatów. W terminie krótszym niż 7 dni od planowanej daty Warsztatów Centrum nie zwraca uiszczonej kwoty.

4. Za wszelkie szkody powstałe w trakcie Warsztatów, a spowodowane przez dzieci biorące udział w Warsztatach, odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

5. Uczestnicy są zobligowani do dbania o powierzone im na czas Warsztatów mienie Centrum oraz o czystość pomieszczeń, w których przebywają.

6. W cenę Warsztatów wliczone są koszty materiałów i akcesoriów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć.

7. Uczestnikom Warsztatów zabrania się nagrywania przebiegu warsztatów (np. w formie zdjęć lub filmów).

8. Podczas Warsztatów Centrum może dokumentować przebieg warsztatów (np. w formie zdjęć lub filmów).

§ 3  
Postanowienia końcowe 

 
Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Centrum, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej Centrum.  

Ostatnia aktualizacja: 19 lutego 2019 r.