Top

Regulamin


REGULAMIN WARSZTATÓW DLA UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH WROCŁAWSKIEGO CENTRUM TWÓRCZOŚCI DZIECKA

 1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są punktualnie przyprowadzać i osobiście odbierać dzieci z zajęć. W przypadku jakichkolwiek zmian należy poinformować o nich biuro WCTD na piśmie. Samodzielne opuszczenie Centrum przez dziecko wymaga pisemnej zgody rodziców.
 2. Rodzice opuszczają miejsce, w którym odbywają się warsztaty, dopiero po przekazaniu dziecka bezpośrednio pod opiekę prowadzącego, a po zakończeniu zajęć zgłaszają prowadzącemu odbiór dziecka. Za bezpieczeństwo dziecka przed godziną rozpoczęcia i po godzinie zakończenia warsztatów odpowiada rodzic.
 3. Rodzice nie uczestniczą w warsztatach (z wyjątkiem kursów zakładających udział rodzica), aby nie rozpraszać dzieci i nie burzyć porządku wewnętrznego zajęć. Mają natomiast prawo do udziału w zajęciach otwartych.

  Obowiązujący strój na warsztatach teatralnych i plastycznych dla 712-latków oraz 56-latków:
  - czarna koszulka z długim rękawem
  - czarne legginsy lub spodnie
  - czarne baletki lub tenisówki
  - na warsztatach plastycznych obowiązuje fartuszek chroniący ubranie przed zabrudzeniami

  Strój obowiązujący na warsztatach plastycznych i teatralno-muzyczno-rytmicznych dla dzieci w wieku 3,54,5 lat:
  - biała koszulka z długim rękawem
  - białe legginsy lub spodnie
  - białe baletki lub tenisówki
  - na warsztatach plastycznych obowiązuje fartuszek chroniący ubranie przed zabrudzeniami
   
 4. ​Zgłoszenie uczestnictwa mailowo lub telefonicznie nie jest równoznaczne z zapisaniem na warsztaty. Zgłoszenie jest ważne po wpłaceniu odpowiedniej kwoty oraz podpisaniu umowy.
 5. Wykupienie dwóch kursów uprawnia do 10% rabatu ceny drugiego z nich.
 6. W przypadku warsztatów: Wesołe Szkraby, Żłobek Artystyczny oraz Figle i wybryki w krainie plastyki, Pam Para Pam, istnieje możliwość wykupienia pojedynczych wejść na warsztaty lub karnetów na 4 kolejne wejścia. Karnety są ograniczone czasowo i ilościowo, tzn. obowiązują na 4 kolejne warsztaty od dnia wykupienia karnetu. Istnieje możliwość przesunięcia jednych zajęć z danego karnetu o kolejny tydzień po uprzednim poinformowaniu o tym biura WCTD.
 7. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta, a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy. O przyjęciu na listę uczestników dla poszczególnych kursów decyduje kolejność wpływów opłat na konto Centrum, uregulowanych przez uczestników, którzy zapisali się przez formularz na listę zainteresowanych.
 8. Dzieci mogą uczestniczyć tylko w warsztatach odpowiednich dla swojej grupy wiekowej. W wyjątkowych sytuacjach osoba prowadząca może dopuścić do udziału w zajęciach dziecko młodsze niż przewidywana dolna granica wiekowa, jeśli według jej opinii jest to możliwe i z pożytkiem dla dziecka.
 9. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach nie ma możliwości odpracowania ich w innym terminie.
 10. W przypadku opłaty semestralnej Uczestnikowi przysługują trzy spotkania próbne w trzech następujących po sobie tygodniach, w czasie których może zrezygnować z kursu bez okresu wypowiedzenia i związanych z nim konsekwencji. Niniejsza rezygnacja powinna jednak zostać złożona pisemnie przez Uczestnika nie później niż dzień po trzecich próbnych zajęciach. Wpłacona uprzednio kwota zostanie pomniejszona o koszt spotkań, w których Uczestnik wziął udział i zwrócona. Po okresie próbnym obie strony obowiązuje 30-dniowy okres wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie należy dostarczyć drugiej stronie na piśmie lub w formie elektronicznej – e-mailem lub osobiście, Uczestnikowi przysługuje zwrot części wpłaty za niewykorzystane zajęcia, stawka do wyliczenia zwrotu podana jest na umowie uczestnictwa.
 11. Czasowa nieobecność na zajęciach opłaconych semestralnie nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty semestralnej za kurs, za wyjątkiem udokumentowanej przez lekarza choroby trwającej 2 tygodnie i dłużej.
 12. W przypadku odwołania zajęć z winy Centrum brakujące spotkania zostaną odrobione w terminie dogodnym dla Uczestników lub data zakończenia kursu ulegnie przesunięciu.
 13. Uczestnicy warsztatów są zobligowani do dbania o powierzone im na czas warsztatów mienie WCTD oraz o czystość pomieszczeń, w których przebywają.
 14. Rodzice/opiekunowie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez jego podopiecznych (celowa dewastacja) w trakcie warsztatów i są zobowiązani do usunięcia szkody w trybie natychmiastowym.
 15. Na scenie i w salach dydaktycznych WCTD obowiązuje zakaz spożywania pokarmów i napojów.
 16. Uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika i opiekuna dla potrzeb projektu (dokumentacja).
 17. Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do przestrzegania Zasad Bepieczeństwa w czasie trwania pandemii COVID-19.
 18. Zarząd fundacji WCTD zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.