Top

Podstawa programowa


Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka proponuje warsztaty artystyczne, które odpowiadają podstawie programowej poszczególnych przedmiotów nauczania w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

PRZEDSZKOLE
Podczas warsztatów artystycznych dzieci rozwijają umiejętności na wielu płaszczyznach:

 • teatr i ruch (dzieci mają okazję być zarówno widzem, jak i aktorem; dzięki warsztatom uczą się, jak się zachowywać na przedstawieniu i w teatrze; mają okazję odgrywać role w zabawach);
 • plastyka (warsztaty plastyczne pomagają dziecku wyrażać się w różnych technikach plastycznych przy użyciu elementarnych środków wyrazu – takich jak kształt i barwa – w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych; warsztaty umożliwiają dzieciom pogłębienie wiedzy na temat malarstwa, rzeźby i architektury);
 • muzyka (podczas warsztatów dzieci:
  – poznają różne formy aktywności muzyczno-ruchowej, np. śpiew, taniec; potrafią śpiewać piosenki i chętnie pracują w grupach;
  – dostrzegają zmiany charakteru muzyki – np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku – i wyrażają je ruchem;
  – wyrażają stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej – wokalnej i ruchowej;
  – potrafią w skupieniu słuchać muzyki).

 

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I–III
Warsztaty realizują podstawę programową w zakresie:

 • edukacji polonistycznej w zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych (uczeń uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem; rozumie znaczenie rekwizytu; odtwarza z pamięci teksty dla dzieci);
 • edukacji plastycznej (poznawanie wybranych technik plastycznych, wykonywanie prostych rekwizytów i wykorzystanie ich w małych formach teatralnych; w zakresie ekspresji przez sztukę: uczeń podejmuje działalność twórczą, posługując się środkami wyrazu plastycznego – kształt, barwa, faktura; realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych);
 • edukacji muzycznej (śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego; odtwarzanie rytmów głosem i na instrumentach, realizowanie schematów rytmicznych, improwizowanie głosem i na instrumentach, rozróżnianie podstawowych elementów muzyki, nauka podstawowych kroków tańców ludowych).

 

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV–VI
Proponowane warsztaty artystyczne realizują podstawę programową nauczania:

 • języka polskiego w zakresie analizy i interpretacji tekstów kultury (uczeń wyodrębnia elementy składające się na widowisko teatralne), świadomości językowej (uczeń rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikowania się – gest, wyraz twarzy, mimika, postawa ciała);
 • muzyki w zakresie tworzenia wypowiedzi (uczeń wykonuje utwory muzyczne i tańce, improwizuje i komponuje proste struktury dźwiękowe i układy taneczno-ruchowe, przedstawia cechy i charakter słuchanych i wykonywanych utworów słowami lub innymi środkami ekspresji); 
 • plastyki w zakresie tworzenia wypowiedzi (uczeń podejmuje działalność twórczą, posługując się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego i innych dziedzin sztuki), analizy i interpretacji tekstów kultury (uczeń rozróżnia określone dyscypliny, rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury – w tym zakresie szczególnie polecamy cykl trzech warsztatów teatralno-plastycznych ABC sztuki XX wieku, który przedstawia wszystkie najważniejsze kierunki i trendy w sztuce XX stulecia);
 • wychowania fizycznego (uczeń wykonuje improwizację ruchową do wybranej muzyki).

 

GIMNAZJUM
Warsztaty realizują podstawę programową nauczania:

 • języka polskiego w zakresie analizy i interpretacji tekstu kultury (uczeń wskazuje elementy dramatu, interpretuje głosowo wybrane utwory literackie);
 • muzyki w zakresie tworzenia wypowiedzi (gra lub śpiewa ze słuchu, tańczy – wykonuje podstawowe kroki i figury wybranych tańców, tworzy wokalne i instrumentalne wypowiedzi dźwiękowe, improwizuje);
 • plastyki w zakresie tworzenia wypowiedzi (podejmuje działania twórcze, realizuje projekty w zakresie sztuk wizualnych), analizy i interpretacji tekstów kultury (rozróżnia style i kierunki architektury i sztuk plastycznych oraz umieszcza w odpowiednim porządku chronograficznym) – w tym zakresie szczególnie polecamy cykl trzech warsztatów teatralno-plastycznych ABC sztuki XX wieku, który przedstawia wszystkie najważniejsze kierunki i trendy w sztuce XX stulecia);
 • wychowania fizycznego w zakresie taniec (uczeń opracowuje i wykonuje dowolny układ tańca indywidualnie, w parach lub zespole).