Top

Regulamin


REGULAMIN
uczestnictwa w Warsztatach artystycznych dla szkół, przedszkoli i grup zorganizowanych

§ 1.
Zasady rezerwacji warsztatów

1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji terminów warsztatów artystycznych organizowanych przez Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka przy ul. Kuźniczej 29a we Wrocławiu, zwane dalej Centrum.

2. Przez Zamawiającego należy rozumieć szkołę lub przedszkole, na rzecz i zamówienie którego organizowane będą warsztaty.

3. Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach jest złożenie w biurze Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka wypełnionej i podpisanej przez opiekuna grupy „Karty zgłoszeniowej na Warsztaty artystyczne dla szkół i przedszkoli” (zwana dalej Kartą zgłoszeniową) dostępnej na stronie internetowej Centrum oraz wniesienie opłaty, po wcześniejszym ustaleniu rodzaju i terminu warsztatów oraz wysokości opłaty.

4. Karta zgłoszeniowa, o której mowa w § 1 ust. 3 może być wysłana e-mailem w postaci skanu na adres: biuro@centrumtworczosci.pl. Oryginał należy dostarczyć najpóźniej w dniu warsztatów. Wypełniona Karta zgłoszeniowa zobowiązuje Zamawiającego do stawienia się z grupą na zajęciach w umówionym terminie.

5. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty gotówką za warsztaty najpóźniej w dniu rozpoczęcia warsztatów w biurze Centrum.

6. Na prośbę Zamawiającego zgłoszoną drogą mailową istnieje możliwość uiszczenia płatności przelewem, ale najpóźniej 7 dni przed terminem warsztatów.

7. Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka wystawia fakturę VAT.

8. W przypadku warsztatów cyklicznych Zamawiający zobowiązuje się do miesięcznej opłaty z góry za dany miesiąc.

9. Istnieje możliwość uczestnictwa w warsztatach w ramach programu „Szkoła w mieście” i otrzymania faktury przelewowej z wyznaczonym terminem płatności do przedstawienia w Gminie Wrocław. Faktura może być wystawiona przed terminem lub w dniu warsztatów.

10. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Centrum o odwołaniu rezerwacji warsztatów, jednak nie później niż na 3 dni przed terminem przyjazdu.

11. W przypadku niestawienia się grupy w terminie umówionych warsztatów lub w przypadku odwołania rezerwacji z naruszeniem § 1 ust. 10, Centrum ma prawo do wystawienia faktury dla Zamawiającego, który zamawiał warsztaty tytułem opłaty w kwocie umówionych warsztatów. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia całej opłaty, o której mowa w § 1 ust. 3. 12. Do czasu uregulowania płatności, o której mowa w § 1 ust. 3, Centrum ma prawo odmówić przeprowadzenia innych warsztatów dla Zamawiającego.

 

§ 2
Obowiązki i uprawnienia Stron 

1. Centrum ma prawo odwołać zajęcia z ważnych powodów, w szczególności z powodu choroby instruktora. Odwołane zajęcia zostaną odrobione w innym, zaproponowanym terminie, dogodnym dla obu stron.

2. Nauczyciele/opiekunowie klas aktywnie biorą udział w prowadzonych zajęciach, dbając o to, aby ich podopieczni korzystali z pomieszczeń i sceny Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ oraz wspierając instruktorów w prowadzonych działaniach. 

3. Za bezpieczeństwo uczestników przed, w trakcie i po zajęciach odpowiada nauczyciel/opiekun klasy.

4. Na scenie teatralnej i w salach dydaktycznych Centrum obowiązuje obuwie zmienne oraz zakaz spożywania posiłków.

5. Uczestnicy są zobligowani do dbania o powierzone im na czas warsztatów mienie Centrum oraz o czystość pomieszczeń, w których przebywają, a nauczyciele/opiekunowie klas odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez ich podopiecznych w trakcie warsztatów.  

6. Nauczyciele/opiekunowie klas są zobowiązani do pozostawienia sal dydaktycznych w takim stanie, w jakim były przed rozpoczęciem zajęć (należy wyznaczyć dyżurnych, którzy posprzątają sale po zajęciach).  


 
§ 3  
Postanowienia końcowe 

 
1. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Centrum, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej Centrum.  

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 22.08.2016 r.