Top

Zajęcia dla Szkół w ramach programu Szkoła w mieście


Istnieje możliwość uczestnictwa w warsztatach w ramach programu „Szkoła w mieście” i otrzymania faktury przelewowej do przedstawienia w Gminie Wrocław. Warsztaty artystyczne zgodne są z podstawą programową we wszystkich typach szkół.

Przedszkole
Podczas warsztatów artystycznych dzieci rozwijają umiejętności na wielu płaszczyznach:

 • Teatr i ruch - dzieci mają okazję być zarówno widzem, jak i aktorem; dzięki warsztatom uczą się, jak się zachowywać na przedstawieniu i w teatrze; mają okazję odgrywać role w zabawach; podczas zajęć dzieci uczą się pewności siebie i pracy w grupie, szacunku do innych osób; uczą się okazywania uczuć, radzenia sobie z emocjami, nazywania ich.
 • – warsztaty plastyczne pomagają dziecku wyrażać się w różnych technikach plastycznych przy użyciu elementarnych środków wyrazu – takich jak kształt i barwa – w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych; warsztaty umożliwiają dzieciom pogłębienie wiedzy na temat malarstwa, rzeźby i architektury); dzieci poznają różne rodzaje technik plastycznych.
 •  - podczas warsztatów dzieci poznają różne formy aktywności muzyczno-ruchowej, np. śpiew, taniec; potrafią śpiewać piosenki i chętnie pracują w grupach; dostrzegają zmiany charakteru muzyki – np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku – i wyrażają je ruchem; wyrażają stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej – wokalnej i ruchowej; potrafią w skupieniu słuchać muzyki.

 

kl. I-III Szkoła Podstawowa, Edukacja wczesnoszkolna
Warsztaty teatralno-ruchowe realizują podstawę programową w zakresie edukacji polonistycznej, w zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych: dziecko uczestniczy  w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem, rozumie znaczenie rekwizytu, odtwarza z pamięci teksty dla dzieci). Zajęcia wspierają rozwój ucznia w zakresie mówienia: podczas warsztatów dzieci pracują z tekstem i ćwiczą umiejętności poprawnej wymowy; Wzmacniają pewność siebie oraz rozwijają umiejętności pracy w grupie.

Warsztaty plastyczne realizują podstawę programową w edukacji plastycznej, w zakresie działalności ekspresji twórczej: poznawanie wybranych technik plastycznych, wykonywanie prostych rekwizytów
i wykorzystanie w małych formach teatralnych, w zakresie ekspresji przez sztukę: podejmuje działalność twórczą posługując się środkami wyrazu plastycznego – kształt, barwa, faktura; realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych. Zajęcia umożliwiają dzieciom pogłębienie wiedzy na temat malarstwa, rzeźby i architektury).

Zajęcia plastyczne w zakresie edukacji społecznej pomagają dziecku orientować się w czasie historycznym. Proponujemy zajęcia plastyczne z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości, podczas których dzieci poznają historię barw narodowych oraz znaczenia kotylionu w naszej kulturze.

 

klasy IV-VI Szkoła Podstawowa
Proponowane warsztaty artystyczne realizują podstawę programową nauczania:

 • języka polskiego w zakresie: analizy i interpretacji tekstów kultury (uczeń wyodrębnia elementy składające się na widowisko teatralne), świadomości językowej (uczeń rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikowania się – gest, wyraz twarzy, mimika, postawa ciała);
 • plastyki w zakresie tworzenia wypowiedzi (uczeń podejmuje działalność twórczą, posługując się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego i innych dziedzin sztuki) analizy
  i interpretacji tekstów kultury (uczeń rozróżnia określone dyscypliny, rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, uczeń poznaje różne rodzaje technik plastycznych);
 • wychowania fizycznego (uczeń wykonuje improwizację ruchową do wybranej muzyki)

 

Szkoła Podstawowa, klasy VI-VIII
Warsztaty w naszym Teatrze realizują podstawę programową nauczania:

 • języka polskiego w zakresie analizy i interpretacji tekstu kultury (uczeń wskazuje elementy dramatu, interpretuje głosowo wybrane utwory literackie). Rozwijanie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów mówionych, doskonalenie dykcji
  i operowania głosem. Zajęcia teatralne wzbogacają słownictwo i rozwijają pamięć. Ćwiczą poprawną wymowę i prawidłowy oddech.
 • plastyki w zakresie tworzenia wypowiedzi (podejmuje działania twórcze, realizuje projekty
  w zakresie sztuk wizualnych), analizy i interpretacji tekstów kultury (rozróżnia style i kierunki architektury i sztuk plastycznych oraz umieszcza w odpowiednim porządku chronograficznym; praca indywidualna i w grupie). Uczeń poznaje różne rodzaje technik plastycznych.
 • wychowanie fizyczne w zakresie tańca (uczeń opracowuje i wykonuje indywidualnie,
  w parach lub zespole dowolny układ tańca). Zajęcia ruchowe doskonalą koordynację ruchową i uczą pracy w grupie zespołowej. Kształtują prawidłową postawę ciała i grację ruchu. Krótkie etiudy i zadania aktorskie przygotowane w formie zabawy, elementy pantomimy i tańca.

Liceum

Warsztaty artystyczne dla uczniów liceum wspierają ich rozwój indywidualny i społeczny. Podczas zajęć uczniowie uczą się szacunku do siebie i prowadzących oraz pracy zespołowej. Warsztaty wzmacniają pewność siebie i samooceny ucznia.

Zadania uczniów: elementarne zadania aktorskie, małe formy sceniczne. Uczestnicy warsztatów poznają zasady zachowania na scenie, rozwijają umiejętność recytowania, budowania dialogu, samodzielnego myślenia, pracy twórczej oraz współpracy w grupie, poszukując niebanalnych rozwiązań teatralnych, rozwijając wyobraźnię. Kształt działań scenicznych, ich charakter komediowy czy tragiczny, w dużej mierze zależy od samych uczestników.