Top

Regulamin


REGULAMIN
uczestnictwa w Warsztatach artystycznych dla szkół, przedszkoli i grup zorganizowanych


§ 1
Zasady rezerwacji warsztatów

1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji terminów warsztatów artystycznych organizowanych przez fundację Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka z siedzibą przy ul. Kuźniczej 29a we Wrocławiu (50-138) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000118537, numer NIP: 8971679168, REGON: 932817461, zwaną dalej „Centrum”.
2. Przez Zamawiającego należy rozumieć zorganizowaną grupę osób osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w tym także szkołę lub przedszkole, która złożyła zamówienie w zakresie organizacji warsztatów dla określonej grupy osób (dalej: „Uczestnicy”).
3. Warunkiem skutecznego dokonania zgłoszenia Uczestników i wzięcia przez nich udziału w warsztatach jest złożenie w biurze Centrum wypełnionej i podpisanej przez opiekuna grupy „Karty zgłoszeniowej na Warsztaty artystyczne dla szkół, przedszkoli i grup zorganizowanych” (zwana dalej „Kartą zgłoszeniową”) oraz wniesienie opłaty, po wcześniejszym ustaleniu rodzaju i terminu warsztatów oraz wysokości opłaty.
4. Uzupełniona Karta zgłoszeniowa, o której mowa w § 1 ust. 3 może być wysłana e-mailem w postaci skanu na adres: biuro@centrumtworczosci.pl. Oryginał należy dostarczyć najpóźniej w dniu warsztatów. Wypełniona i przesłana Karta zgłoszeniowa stanowi o zawarciu pomiędzy Centrum a Zamawiającym umowy i zobowiązuje Zamawiającego do stawienia się z grupą na zajęciach w umówionym terminie. W przypadku, gdy Karta zgłoszeniowa będzie posiadała jakiekolwiek braki, Centrum skontaktuje się z Zamawiającym celem uzyskania informacji niezbędnych do wykonania przez Centrum umowy o organizację warsztatów i uzupełnienia Karty zgłoszeniowej.
5. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty gotówką za warsztaty najpóźniej w dniu rozpoczęcia warsztatów w biurze Centrum.
6. Na prośbę Zamawiającego zgłoszoną drogą mailową istnieje możliwość uiszczenia płatności przelewem, ale najpóźniej 7 dni przed terminem warsztatów.
7. Centrum wystawi fakturę VAT obejmującą opłatę za warsztaty.
8. W przypadku warsztatów, które odbywają się w sposób cykliczny, Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia miesięcznej opłaty z góry za dany miesiąc, nie później niż do 5. dnia każdego miesiąca, za który następuje zapłata.
9. Istnieje możliwość uczestnictwa w warsztatach w ramach programu „Szkoła w mieście” i otrzymania faktury płatnej przelewem z wyznaczonym terminem płatności do przedstawienia
w Gminie Wrocław. Faktura może być wystawiona przed terminem lub w dniu organizacji warsztatów.
10. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Centrum o odwołaniu rezerwacji warsztatów, jednak nie później niż na 3 dni przed terminem warsztatów. Odwołanie rezerwacji warsztatów na co najmniej 3 dni przed terminem warsztatów następuje w bezpłatny sposób.
11. W przypadku niestawienia się grupy w terminie umówionych warsztatów lub w przypadku odwołania rezerwacji z przekroczeniem terminu określonego w § 1 ust. 10, Zamawiający obciążony zostanie przez Centrum pełną kwotą należną za organizację warsztatów, zgodnie z danymi zamieszczonymi w Karcie zgłoszeniowej. Centrum tytułem opłaty, o której mowa w niniejszym ustępie wystawieni fakturę dla Zamawiającego z 3 dniowym terminem płatności.
12. Do czasu uregulowania płatności, o której mowa w § 1 ust. 3 Centrum ma prawo wstrzymania realizacji innych warsztatów dla Zamawiającego.


§ 2
Obowiązki i uprawnienia Stron

1. Centrum ma prawo odwołać zajęcia z ważnych powodów, w szczególności z powodu choroby instruktora, braku możliwości zapewnienia przez Centrum odpowiedniej ilości pomieszczeń, sal dydaktycznych do przeprowadzenia warsztatów, przerwy w zasilaniu energią elektryczną, brak dostępu do bieżącej wody w siedzibie Centrum. Odwołane zajęcia zostaną odrobione w innym, zaproponowanym przez Centrum terminie, dogodnym dla obu stron.
2. Nauczyciele/opiekunowie grupy aktywnie biorą udział w prowadzonych zajęciach, dbając o to, aby ich podopieczni (Uczestnicy) korzystali z pomieszczeń i sceny Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ oraz wspierając instruktorów w prowadzonych działaniach.
3. Za bezpieczeństwo Uczestników przed, w trakcie i po zajęciach odpowiada nauczyciel/opiekun grupy ze strony Zamawiającego.
4. Na scenie teatralnej i w salach dydaktycznych Centrum obowiązuje obuwie zmienne oraz zakaz
spożywania posiłków.
5. Uczestnicy są zobligowani do dbania o powierzone im na czas warsztatów mienie Centrum oraz o czystość pomieszczeń, w których przebywają, a nauczyciele/opiekunowie grup odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez ich podopiecznych (Uczestników) w trakcie warsztatów.
6. Nauczyciele/opiekunowie grup są zobowiązani do pozostawienia sal dydaktycznych
w takim stanie w jakim znajdowały się one przed rozpoczęciem zajęć (Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia dyżurnych, będących odpowiedzialnymi za czystość sal po zajęciach).


§ 3
Postanowienia końcowe

1. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu
wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Centrum, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej Centrum.
2. Do Kart zgłoszeniowych wniesionych do dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu stosuje się postanowienia regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 02.10.2019 r.
4. Administratorem danych osobowych jest fundacja Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka z siedzibą przy ul. Kuźniczej 29a we Wrocławiu (50-138) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000118537, numer NIP: 8971679168, REGON: 932817461.
5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.
6. W związku z podaniem przez danych osobowych i ich przetwarzaniem przez Administratora osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do:
1) dostępu do danych osobowych oraz do uzyskania ich kopii,
2) żądania usunięcia, ograniczenia lub sprostowania danych osobowych,
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
4) wycofania zgody w dowolnym momencie, w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na jej podstawie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem uprzednio dokonanego przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem,
5) przenoszenia danych osobowych tj. prawo do otrzymania ich od Administratora i przesyłania ich innemu Administratorowi,
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.