Top

Zasady bezpieczeństwa w czasie trwania pandemii COVID-19


PROCEDURY
dotyczące działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19 obowiązujące
we Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka

W związku z wdrażaniem kolejnych etapów znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 informujemy o przywracaniu działalności Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka. Procedury opracowano zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22-05-2020 r. dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii. Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych obostrzeń, wynikających z wprowadzanych przepisów prawa.

Cel wdrożenia procedur:
1. Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych.
2. Minimalizowanie ryzyka rozpowszechniania się koronawirusa w związku z działalnością Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka
3. Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających we Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka - pracowników i współpracowników, uczestników

1. ZASADY OGÓLNE

 1. Każda osoba wchodząca do Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka, w tym pracownicy, interesanci, uczestnicy, kurierzy, etc. powinna dezynfekować ręce płynem, umieszczonym przy wejściu do budynku, lub umyć ręce wg zamieszczonych instrukcji.
 2. Każdy powinien posiadać maseczkę lub w inny sposób zakrywać usta i nos w pomieszczeniach wspólnych (tj. klatka schodowa, korytarze, foyer)
 3. Każdy uczestnik powinien zapoznać się i zastosować do obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz ustalonych procedur
 4. Z oferty Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, w których otoczeniu nie ma osób objętych kwarantanną. W każdym przypadku występowania niepokojących objawów mogących wskazywać na zakażenie wirusem COVID-19 /złe samopoczucie, gorączka 38 st, kaszel, duszności/, uczestnik powinien zrezygnować z korzystania z oferty  Wrocławskiego Centrum twórczości Dziecka i koniecznie skontaktować się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologicznej.
 5. Podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, którą jak najszybciej należy wyrzucić do kosza i umyć ręce.
 6. Osoby stojące w kolejce do kasy, poszczególnych sal powinny zachować dystans społeczny
 7. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia rodziców/ opiekunów  do sali zajęć (nie dotyczy to zajęć organizowanych dla rodziców z dziećmi)
 8. Korzystanie z oferty Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka jest równoznaczne z akceptacją niniejszych procedur
 9. W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia lista uczestników i pracowników udostępniona zostanie odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

2. PROCEDURY DLA PRACOWNIKÓW

 1. Pracownikom zapewnia się dostęp do środków dezynfekujących a pracownikom mającym bezpośredni kontakt z interesantem - uczestnikiem maseczkę ochronną lub przyłbicę
 2. Stanowiska pracy są organizowane z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (min. 1,5 m), chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter pracy, wówczas zapewnia się pracownikom środki ochrony osobistej maseczki, płyn do dezynfekcji rąk lub rękawiczki ochronne.
 3. Zaleca się używanie własnych długopisów i innych przyrządów piśmienniczych, a w sytuacji gdy będzie to niemożliwe to po każdym ich użyciu należy zdezynfekować lub umyć ręce wodą z mydłem.
 4. Ogranicza się korzystanie przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym z pomieszczenia socjalnego, obowiązuje zasada dystansu min 1,5 metra.
 5. Ogranicza się do minimum spotkania, narady a w sytuacji gdy nie można z nich zrezygnować zaleca się aby odbywały się w wywietrzonym pomieszczeniu i z zachowanie odpowiedniej odległość zajmując np. co drugie krzesło.
 6. W miarę możliwości należy realizować sprawy zdalnie, przy pomocy komunikatorów, maila, telefonu a w przypadku konieczności (gdy taka forma jest niewystarczająca) osobistego spotkania - z zachowaniem dystansu społecznego.
 7. Należy pracować przy otwartym oknie lub jak najczęściej wietrzyć pomieszczenia

4. PROCEDURA ORGANIZACJI WARSZTATÓW

 1. Z zajęć mogą korzystać tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych a w ich otoczeniu nie ma osób poddanych kwarantannie.
 2. W miarę możliwości zapisy na zajęcia odbywają się  w sposób zdalny za pośrednictwem formularzy online
 3. Zajęcia w poszczególnych grupach będą organizowane tak, aby w miarę możliwości nie było bezpośredniego kontaktu pomiędzy uczestnikami różnych grup. W sytuacji gdy nie jest to możliwe należy zachować dystans lub stosować ochronę ust i nosa.
 4. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przedmioty, które mogą być dotykane przez wielu uczestników zajęć wówczas powinny być poddawane systematycznej dezynfekcji.
 5. Sale, w których organizowane są zajęcia, powinny być wietrzone, po każdej grupie zajęciowej.
 6. Rodzic / opiekun oczekujący na zakończenie zajęć, aby odebrać dziecko, nie może wchodzić do sali - powinien oczekiwać przed salą.
 7. Ze względu na specyfikę warsztatów artystycznych, zasłanianie ust i nosa nie jest obligatoryjne dla uczestników zajęć i instruktorów
 8. Jeżeli ze względu na specyfikę warsztatów artystycznych, zasłanianie ust i nosa jest niemożliwe, wówczas uczestnicy zajęć i instruktorzy mają zachować dystans min. 1,5 m, regularnie dezynfekować lub myć wodą z mydłem ręce.

 5. PROCEDURA ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH (KONCERTY, SPEKTAKLE, INNE)

 1. Powołuje się koordynatora do spraw zdrowotnych, tj. do wykonywania zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur. Funkcję koordynatora ds. zdrowotnych pełnić będzie koordynator imprezy.
 2. Zakup biletu i uczestnictwo w Wydarzeniu/ Spektaklu jest równoznaczne z akceptacją niniejszych procedur.
 3. Przy wejściu do budynku oraz na salę należy zdezynfekować dłonie środkiem dezynfekującym lub umyć ręce  w łazience
 4. Na terenie Wrocławskiego centrum Twórczości Dziecka obowiązuje noszenie maseczek. Maseczki powinny być również noszone przez widzów podczas trwania wydarzenia/ spektaklu
 5. Osoby oczekujące na wejście do Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości. Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości w czasie całego pobytu we Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka.
 6. Zachęcamy do zakupu biletów online na stronie internetowej www.bilety.achteatr.pl
 7. Kasa Teatru jest czynna na 1 h przed rozpoczęciem spektaklu.
 8. Prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi widza, która kieruje Państwa na widownię.
 9. Obsługa wydarzenia wyposażona jest w maseczki i rękawiczki jednorazowe.
 10. Po każdym spektaklu obiekt jest dezynfekowany (toalety, klamki, poręcze).
 11. Udostępniamy połowę miejsc. Bezpośrednio obok siebie mogą usiąść osoby z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, członkowie rodziny oraz osoby z niepełnosprawnością w towarzystwie opiekuna.
 12. W trakcie wydarzenia, ze względów bezpieczeństwa, nie będą dostępne dla publiczności szatnie. Możliwe jest wnoszenie okrycia wierzchniego na widownię. W szczególnych przypadkach szatnia zostanie uruchomiona z wykorzystaniem co drugiego wieszaka.
 13. W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia lista uczestników i pracowników udostępniona zostanie  odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

7. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z OSOBĄ PODEJRZANĄ O ZACHOROWANIE NA COVID - 19

 1. Prezes Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka lub wskazana przez niego osoba, instruktor zajęć, w przypadku wystąpienia u uczestnika lub pracownika, niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, niezwłocznie odizoluje podejrzaną osobę w oddzielnym pomieszczeniu. W razie konieczności skontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną,  i poinformuje o możliwości zakażenia COVID-19,
 2. a w przypadku osoby niepełnoletniej z opiekunem prawnym.
 3. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 4. W przypadku wystąpienia duszności  należy wezwać karetkę pogotowia.
 5. W przypadku dziecka poinformować rodzica o zaistniałej sytuacji.
 6. W przypadku podejrzenia zakażenia u uczestnika/pracownika należy sporządzić listę osób mających styczność z osobą zakażoną. Osoby te mają obowiązek stosowania się do wytycznych GIS dla osób mających styczność z zakażonym, dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl
 7. Jeśli wynik testu na koronawirusa jest pozytywny uczestnik/pracownik zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym fakcie prezesa Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka poprzez kontakt telefoniczny pod nr te. 713418002 lub mailowy m.stronska@centrumtworczosci.pl
 8. Miejsce, w którym przebywała osoba z objawami wskazującymi na zakażenie COVID-19 poddane zostanie dezynfekcji.